Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

someoneeee
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszalony-virus szalony-virus
someoneeee
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaszalony-virus szalony-virus
someoneeee
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
someoneeee
2901 aad5 500
someoneeee
1897 ed46 500
someoneeee
someoneeee
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszalony-virus szalony-virus
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn vialottee lottee
1641 56f1

onefindatatime:

Minimalist Nude, Devonrae Jones

Reposted fromwowimtired wowimtired viaindisputabel indisputabel
4552 2c2d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel
someoneeee
8587 4cc3 500
someoneeee

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

someoneeee
4295 fb46
Reposted frompesy pesy viaucieknijmi ucieknijmi
someoneeee
0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viaucieknijmi ucieknijmi
2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice viaucieknijmi ucieknijmi
someoneeee
1285 7a51 500
Reposted fromerial erial viaucieknijmi ucieknijmi
someoneeee
someoneeee
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl